خانه | بالا | فصل 4 | فصل 3 | فصل 2

فصل 4

 گزاره ها

Propositions

 

در دو فصل گذشته مفاهیم را بررسی کردیم. در باقی کتاب، عمدتا به گزاره ها می پردازیم. گزاره یک عبارت، یا یک بیان است. برای مثال:

 

پیکان یک خودرو است

خودروها وسایل نقلیه اند

اغلب خودروها چهارچرخ دارند

 

می بینید که همه ی این گزاره ها شامل مفهوم خودرو هستند. این مفهوم یک طبقه ی معین از چیزها را مشخص می کند؛ و گزاره ها در مورد آن طبقه چیزی می گویند. مفاهیم با گروه بندی اشیاء، کنش ها، خاصه ها، و روابط مشابه، ابزاری ضروری ما برای اندیشیدن و سخن گفتن هستند. اما مفهوم به خودی خود یک اندیشه ی کامل نیست، و یک واژه به خودی خود هیچ نمی گوید. مفاهیم چارچوبی فراهم می کنند، اما واحدهای حقیقی اندیشه و سخن گزاره ها هستند.

 

فهم گزاره ها یک مهارت اساسی برای استدلال است. هنگامی که در مورد مسئله ای موضع می گیریم، می گوییم که گزاره ای درست است. اگر نتوانیم میان گزاره هایی که مشابه اند اما یکی نیستند تمایز قائل شویم، در حقیقت نمی دانیم که چه باوری داریم، نمی توانیم بگوییم که آیا موضع شخص دیگر مخالف موضع ماست یا خیر. هنگام سبک سنگین کردن شواهد به نفع یک نتیجه گیری، باید قوانین منطق را به کار بریم، و قوانین منطق روابط معین میان گزاره ها را بیان می دارند. در این فصل، به مطالعه ی گزاره ها می پردازیم اینکه گزاره ها چیستند، و چگونه آنها را از هم تمییز دهیم.

 

 ادامه >>  گزاره ها و جملات

 

خانه | بالا | فصل 4 | فصل 3 | فصل 2

Free Web Hosting