خانه | بالا | بخش 2 | بخش 1 | مقدمه- فصل 1 | یادداشت-پیشگفتار

بخش دوم

 برهان ها

Arguments

در این بخش به مطالعه ی استدلال می پردازیم. استدلال معطوف به صدق یا درستی گزاره هاست؛ ممکن است هدف از استدلال، کشف این مطلب باشد که گزاره ای درست است یا خیر، یا می تواند برای توجیه باور شخص  به گزاره ای که درست می انگارد باشد، یا برای تبیین چرایی درستی باوری  باشد؛ یا کسی را وادارد که درستی آن باور را بپذیرد. در همه این موارد، ما در استدلال  با روابط منطقی میان گزاره ها روبرو هستیم، و با تشخیص این روابط ، استدلال را تحلیل و ارزیابی می کنیم.

 

فصل 5 به واحد پایه ی استدلال می پردازد که در منطق برهان نامیده می شود. در این فصل خواهیم آموخت که چگونه مقدمات و نتیجه ی برهان را مشخص کنیم، چگونه آن را به ساختار های منطقی اش فروکاهیم (تحلیل کنیم)، و چگونه آن را ارزیابی کنیم. در فصل 6 به مطالعه ی مغالطه ها می پردازیم یعنی برهان هایی جعلی  که در آنها مقدمات حقیقتاً شواهدی به نفع نتیجه ارائه نمی دهند، گرچه به نظر می رسد که مؤید نتیجه باشند. در آنجا به مرور به برخی از رایج ترین مغالطه ها خواهیم پرداخت، و می آموزیم که چگونه آنها را در اندیشه ها و گفتگوهای روزمره تشخیص دهیم.  در فصل 7 نظری به برهان های پیچیده تر خواهیم افکند، و برخی از نکات ظریف ترمربوط به تحلیل و ارزیابی شان را مطالعه می کنیم.

 

 

ادامه >>  تحلیل مقدماتی برهان ها

خانه | بالا | بخش 2 | بخش 1 | مقدمه- فصل 1 | یادداشت-پیشگفتار

Free Web Hosting