خانه | هنر استدلال | نقد خداباوری | آثار داوکینز | آثار محمدرضا نیکفر | فرهنگ واژگان

هنر استدلال

همراه با منطق نمادین

____________________________________________________

دیوید کِلِی

ترجمه امیرغلامی

دریافت کل کتاب در فایل پی دی اف

فهرست

فصل اول :  درآمد           (فایل پی. دی. اف)

        مهارت های اندیشیدن

        عینیت

 

بخش اول: مفاهیم و گزاره ها

فصل دوم:    طبقه بندی       (فایل پی. دی. اف)

فصل سوم:  تعاریف         (فایل پی. دی. اف)

فصل چهارم گزاره ها        (فایل پی. دی. اف)

فصل پنجم:  تحلیل مقدماتی برهان ها      ایل پی. دی. اف)

فصل ششم :  مغالطه ها      ایل پی. دی. اف)

 

 

خانه | هنر استدلال | نقد خداباوری | آثار داوکینز | آثار محمدرضا نیکفر | فرهنگ واژگان

Free Web Hosting