مغالطات در ساختار منطقی

در بخش قبل (اعتبار منطقی) برهان هایی را بررسی کردیم که به خاطر لحاظ کردن عوامل غیرمرتبط در استدلال، یعنی عواطف، تهدیدها، و خصیصه های فردی، مغالطه آمیز بودند.در این بخش، به مغالطاتی می پردازیم که شامل خطاهایی در خود فرآیند استدلال هستند. مشکل این برهان ها مقدمات مورد استفاده شان نیست، بلکه روابط میان مقدمات و نتیجه است.

 

خانه | بالا | ذهنیت گرایی | خلاصه | اعتبار | مغالطه بیابیم | تمرین | ساختار منطقی

Free Web Hosting