خانه | کتابخانه | حقوق بشر | تاریخ و سیاست | فلسفه و دین | مقالات مرجع | اخلاق | اسلام | پیوندها | درباره ی ما | تماس | بیخدایی

آثاری از نوام چامسکی

 نوام چامسکی را در ایران عمدتاً به عنوان استاد برجسته ی زبان شناسی و روشنفکری که منتقد آشتی ناپذیر سیاست خارجی آمریکاست شناخته شده است اما اندیشه های او به عنوان روشنفکری انقلابی که بیش از پنج دهه است در کانون جنبش ضدجنگ و جنبش ضد اقتدار سرمایه داری بوده کمتر شناخته شده است. اندیشه ی سیاسی او را می توان آنارشیسم یا لیبرتارینیسم چپ نام نهاد اما خود او هرگز مایل نیست به عنوان نظریه پرداز مکتبی شناخته شود. چامسکی مدعی نیست که از ایده ی فراگستر واحد یا نظریه ی جدیدی دفاع می کند. در واقع او نسبت به هرگونه گرایش به نظریه پردازی به عنوان پیشنیاز درگیر شدن با امر سیاسی و مقاومت مدنی بسیار بدگمان است زیرا آن را سکتاریسم و نخبه گرایی بیهوده ای می داند که مانع از مشارکت مردم در امر سیاسی می شود. از دید چامسکی، هیچ مسئله ی سیاسی وجود ندارد که یک دانش آموز دبیرستانی از فهم آن عاجز باشد.

به عنوان یک متفکر سیاسی، هنر چامسکی تسلط خیره کننده اش بر اطلاعات تاریخی، و مهارت او در بررسی موردی رخدادها و پرده برداشتن از ترفند ها و توهم افکنی های نهادهای قدرتمند جهان سرمایه داری است تا نگرش دیگرگونه به سیر رخدادهای تاریخی و ساختار قدرت سیاسی ارائه دهد. روش او این است که به جای ابداع و کلنجار رفتن با مفاهیم انتزاعی، می کوشد با زبانی ساده و با ارائه ی شواهد اغلب مهجورمانده ی تاریخی مخاطب را وا دارد تا خود به گونه ای انتقادی بیندیشد.

نوام چامسکی: نبردی  مداوم [از "راهنمای کمبریج: چامسکی "

گفتگو با چامسکی :  آگاهی ها و کنش ها، رهبران و جنبش ها [از کتاب "فهم قدرت"]

گفتگو با چامسکی :  سطوح تغییر، عدم خشونت  [از کتاب "فهم قدرت"]

گفتگوها نوام چامسکی  (بخش سوم)  ورای کاپیتالیسم  [از کتاب "فهم قدرت"]

 

کتاب ها

 

چتر قدرت آمریکا

 

کنترل رسانه ها

 

 

 

 

 

 

خانه | کتابخانه | حقوق بشر | تاریخ و سیاست | فلسفه و دین | مقالات مرجع | اخلاق | اسلام | پیوندها | درباره ی ما | تماس | بیخدایی

Free Web Hosting