خانه | بالا

بیخدایی کاذب

(ایدئولوژی های قُدسی جدید)

رائلیسم

رائلیسم یا جنبش رائلی

 این فرقه، که در سال 1964 توسط کلود وُریون تشکیل شد، ادعا می کند که 60000 عضو دارد. رائل، نام مستعار جناب وُریون، ادعا می کند که در سال 1974 پیامی از سوی موجودات فرازمینی، به نام اِلوهیم ها Elohim که سازنده ی موجودات زنده ی کره ی زمین بوده اند، دریافت داشته است. برخی بخش های این پیام از این قرار است: 

"... خدا وجود ندارد، ما همه ی شما را بر زمین ساخته ایم."

"... شما ما را با خدایگان اشتباه گرفته اید و آموزه ی عشق ما را به انحراف کشانده اید"

" ما اکنون بر شما آشکار می کنیم که چگونه توانایی هایتان را تحقق بخشید و صلح جهانی را به ارمغان آورید" 

رائلی ها خود را بیخدا می دانند و حتی عالی جناب رائل سال 2004 را "سال بین المللی بیخدایی" اعلام کرد.اما این بشارت تنها اندکی را فریفت:  چنان که در جدول زیر خواهید دید، فرق چندانی میان طریقت آنها و دین های سنتی نیست.  رائلی ها بیخدا نیستند. تنها نام خدایشان فرق می کند. این "فرقه"ی  مبلغ  از اعضایش می خواهد 3% درآمدشان را تقدیم فرقه کنند.

 

امور قدسی

دین

رائلیسم

خدا (یان)

یهوه، خدا، الله

اِلوهیم ها، موجودات فرازمینی که حیات را بر زمین آفریدند ( توجه کنید که پیشوند اِل، نام خدای کنعانیان بود)

پیامبران

موسی، عیسی، محمد

کلود وُریون (رائل)

اساطیر

 تورات، انجیل، قرآن

"پیام فرا زمینیان"، وحی شده به رائل، $13

نماد، توتم

ستاره ی داوود، صلیب، هلال سبز

در ابتدا صلیب شکسته ای بود که در مرکز آن ستاره ی داوود قرار داشت، سپس تر به "مارپیچ کیهانی" یا ستاره ی داوود بدل شد

برگزیدگان

قدیسین، امامان

راهنماها (برای رسیدن به مقام راهنما پرداخت 7% درآمد ضروری است)، که فرشتگان استقبال کننده از الوهیم ها هنگام نزول اجلال ایشان بر زمین خواهند بود.

قلمرو خدا

دنیا و آخرت

استقرار" ژنیوکراسی جهانی" در سال 2035 ، و بازگشت الوهیم هایی که "سفارتخانه ها" مورد استقبال قرار می گیرند.

مناسک

غسل تعمید، حج

جلسات آموزشی سرودهای کیهانی و پیام های فرازمینی

آئین پذیرش

غسل تعمید، تشهد

سمینارهای آگاهی بخش

  

خانه | بالا | ناسیونالیسم | نازیسم | دیکتاتوری کمونیستی | کاپیتالیسم | ستاره پرستی | رائلیسم

 

 

Free Web Hosting