خانه | بالا

بیخدایی کاذب

(ایدئولوژی های قُدسی جدید)

کمونیسم

کمونیسم

دیکتاتوری کمونیستی فرزند پلید آرمانشهر مارکسیستی است.

 

امور قدسی

دین

کمونیسم

خدا

یهوه، خدا، الله

پرولتاریا (طبقه ی کارگر)

اساطیر

تورات، انجیل، قرآن

کتاب "سرمایه" مارکس، "برگزیدگی" طبقه ی کارگر

نماد، توتم

ستاره ی داوود، صلیب، هلال سبز

پرچم سرخ، داس و چکش

پیامبران

موسی، عیسی، محمد ...

کارل مارکس

قلمرو اقتدار خدا

دنیا و آخرت

تضاد طبقاتی، کا.گ.ب.، گولاگ، پیروزی نهایی طبقه ی کارگر، قلمرو مسیحایی جامعه ی کمونیستی، که در آن دولت بیهوده است و ناپدید می شود

مناسک

غسل تعمید، حج

رژه ها، کنفرانس های تک حزبی

لعنت شدگان

ملحدها، بی ایمان ها ، بیخدایان

روس های سفید، ناراضیان، یهودیان

 

 

خانه | بالا | ناسیونالیسم | نازیسم | دیکتاتوری کمونیستی | کاپیتالیسم | ستاره پرستی | رائلیسم

 

 

Free Web Hosting