خانه | بالا

بیخدایی کاذب

(ایدئولوژی های قُدسی جدید)

نازیسم

نازیسم شکل افراطی و خونریز ناسیونالیسم و راسیسم است.

 

امور قدسی

دین

نازیسم

خدا

یهوه، خدا، الله

نژاد آریایی

اساطیر

تورات، انجیل، قرآن

اسطوره های مربوط به اصالت نژادی، اسطوره ی برتری آریایی

نماد، توتم

ستاره ی داوود، صلیب، هلال سبز

صلیب شکسته، سلام نازی

پیامبران

موسی، عیسی، محمد ...

هیتلر

قلمرو اقتدار خدا

دنیا و آخرت

جنگ جنگ تا پیروزی بر جهان، پاکسازی قومی، اردوگاه های مرگ

مناسک

غسل تعمید، حج

رژه های میلیونی، کنفرانس های حزب نازی (برلین، نورنبرگ). پرستش قوای طبیعت، جوانی، خون، مرگ

لعنت شدگان

ملحدها، بی ایمان ها ، بیخدایان

یهودیان، فراماسون ها، کمونیست ها، همجنس گرایان

آئین پذیرش

غسل تعمید، تشهد

جوانان هیتلری

 

خانه | بالا | ناسیونالیسم | نازیسم | دیکتاتوری کمونیستی | کاپیتالیسم | ستاره پرستی | رائلیسم

 

Free Web Hosting